JAK WYLICZYĆ ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ?
02/2017

W niniejszej publikacji skupię się na krótkim omówieniu kwestii dokonania oceny wysokości należnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zgodnie art. 445 § 1 kodeksu cywilnego sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w sytuacji uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, a także pozbawienia wolności lub skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu. W dyspozycji rzeczonej normy prawnej uwagę zwrócić powinny dwa elementy: „sąd może” oraz „odpowiednią sumę”. Są to najważniejsze oraz jednocześnie najtrudniejsze do zinterpretowania części składowe art. 445 § 1 k.c.

Wykładnia pojęcia „odpowiedniej sumy” od wielu już lat jest przedmiotem licznych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz publikacji doktryny prawa. Jest to pojęcie niedookreślone i stanowi wyraz tzw. prawa sędziowskiego. To przede wszystkim od sądu zależy ocena, jaka kwota pieniężna winna zostać przyznana w każdym indywidualnie ocenianym przypadku. Ocena ta nie może być jednakże dowolna. Podnieść należy, iż nie ma jednoznacznego rozwiązania na w pełni precyzyjne wyliczenie kwoty zadośćuczynienia, ponieważ krzywda jest niewymierna. Z całą pewnością należy skonstatować, iż zadośćuczynienie należy się za wszelkie cierpienia zarówno psychiczne, jak i fizyczne pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zdarzeniem będącym podstawą odpowiedzialności określonego podmiotu. Doktryna i orzecznictwo wypracowały jednak pewne zasady, które winny być wzięte pod uwagę przez sąd orzekający.

Po pierwsze zadośćuczynienie nie może opierać się wyłącznie na procentowym wyliczeniu uszczerbku na zdrowiu i zaproponowaniu określonej kwoty za jeden procent uszczerbku. Tego rodzaju rozwiązanie nie znajduje żadnej podstawy w przepisach prawa, zaś taka praktyka była wielokrotnie krytykowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Nie oznacza to oczywiście, że procentowe określenie uszczerbku na zdrowiu nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie, jednakże o charakterze wyłącznie pomocniczym.

Po drugie zasądzane przez sądy zadośćuczynienia w sprawach podobnych również nie mogą być decydujące dla oceny innych przypadków. Odwoływanie się do orzeczeń zapadłych w innych, acz bardzo zbliżonych sprawach, ma duże znaczenie. Jednakże tak jak i w przypadku określenia procentowego uszczerbku na zdrowiu, posiada ono charakter pomocniczy. Każdy bowiem przypadek powinien być oceniany indywidualnie oraz z uwzględnieniem wszelkich okoliczności sprawy. Oceniając zatem swoją sytuację przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego warto zaznajomić się z rozstrzygnięciami w sprawach podobnych, głównie jednak po to, aby nasze żądanie już na pierwszy rzut oka nie wydało się sądowi nadmiernie wygórowane.

Po trzecie nie sposób wymienić wszystkich czynników, które mogą decydować o wysokość należnego nam zadośćuczynienia. Pamiętać trzeba, że rozmiar krzywdy jest w istocie elementem subiektywnym, dlatego też bardzo ważne znaczenie powinny mieć w dużej mierze odczucia osoby poszkodowanej. Istnieje jednakże kilka elementów, które z całą pewnością winny zostać wzięte pod uwagę przez sąd orzekający. Należą do nich w szczególności:

 • okres trwania cierpień fizycznych i psychicznych oraz ich nasilenie
 • liczba i czasookres pobytów w szpitalach
 • liczba i stopień inwazyjności ewentualnych zabiegów medycznych
 • nasilenie i czas trwania ewentualnych dolegliwości bólowych
 • trwałość skutków czynu niedozwolonego
 • wpływ na dotychczasowe życie poszkodowanego
 • ogólna sprawność fizyczną i psychiczną poszkodowanego
 • prognozy stanu osoby poszkodowanej na przyszłość
 • poczucie bezradność, które mogło dotknąć poszkodowanego
 • wiek poszkodowanego
 • zeszpecenie ciała
 • utrata zdolności do pracy połączona z poczuciem krzywdy u poszkodowanego
 • brak możliwości rozwoju osobistego
 • brak możliwości wykonywanie zajęć życia codziennego, w tym realizowania pasji, hobby, aktywności sportowej
 • postawa sprawcy wypadku (często pomijane, a wszakże zachowanie sprawcy również może pogłębić poczucie krzywdy)
 • konieczność korzystania z opieki i pomocy osób trzecich
 • płeć osoby poszkodowanej w kontekście określonego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (w szczególności zeszpecenie).

Mając to wszystko na uwadze dodać należy, iż zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny. Jego rozmiar musi zatem przedstawiać wartość ekonomicznie odczuwalną, ponieważ życie i zdrowie ludzkie są dobrami szczególnie chronionymi przez prawo. Zadośćuczynienie powinno być zatem odpowiednio wysokie, aby w jak największym stopniu zrekompensować osobie poszkodowanej cierpienia doznane wskutek określonego zdarzenia je wywołującego.

Marek Miecznikowski
RADCA PRAWNY
POWRTÓT
Marek Miecznikowski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
ul. Świętojańska 110 lok. 14 (VI piętro),
 81-388 Gdynia
tel. +48 697 931 665
email: miecznikowski@kancelaria-mm.pl
© Kancelaria Radcy prawnego Marek Miecznikowski, wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt: RECLAF
Polityka prywatności
crossmenu